تست سریع LH

در بدن زنان سالم، تخمک گذاری یک بار در هر ماه رخ می‌دهد و تخمک آزاد شده تنها 24-12 ساعت زنده مانده و قدرت بارور شدن دارد، بنابراین افزایش احتمال بارداری تا حد زیادی وابسته به تشخیص درست زمان تخمک گذاری است.  LH هورمونی است که هنگام تخمک گذاری در بدن زنان ترشح می شود.
کیت تشخیص سریع LH به زنان کمک می‌کند تا بهترین زمان در چرخه ماهانه خود را برای باردارشدن انتخاب کنند.

Cat NO: C3LH101Cat NO: C2LH140مشخصات
ادرار
ادرارنوع نمونه
خودکارینواریفرمت تست
140تعداد تست در جعبه
داردداردISO 13485 & 9001
داردداردپروانه ساخت (IMED)
غیر متخصصمتخصصکاربر
99/02%99/02%حساسیت
99/99%99/99%اختصاصیت
40mIU/ml 40mIU/mlCut off