تست تشخیص سریع 
​​​​​​​Calprotectin

Cat NO: C1HP530مشخصات
مدفوعنوع نمونه
کاستفرمت تست
20تعداد تست در جعبه
داردISO 13485 & 9001
نداردپروانه ساخت (IMED)
متخصصکاربر
97/8%حساسیت
99%اختصاصیت
50ug/ml یا 140ng/mlCut off
Calprotectin دانلود بروشور

کیت تشخیص سریع Calprotectin سنجشی به روش ایمونوکروماتوگرافی است که جهت تشخیص کیفی مارکر التهابی کالپروتکتین در نمونه مدفوع بوده و به تشخیص اختلالات التهابی دستگاه گوارش کمک می کند.
کالپروتکتین از طریق ریزش لکوسیت در لومن روده، ترشح فعال یا تخریب و مرگ سلول در دسترس قرار می گیرد. این موارد منجر به افزایش سطح کالپروتکتین مدفوع می شود که می تواند در مدفوع تشخیص داده شود. بنابراین سطوح بالاي کالپروتکتین مدفوع نشان دهنده مهاجرت نوتروفیل ها به مخاط روده، که در طول التهاب روده رخ می دهد، می باشد.