تست تشخیص سریع 
​​​​​​​ FOB 

خون مخفی (OB) در مدفوع به حالتی گفته می‌شود که در آن خون یا بقایای آن در مدفوع وجود دارد اما قابل مشاهده نیست. خون مخفی برخلاف خون ناشی از خونریزی قسمت‌های انتهای روده که روی مدفوع بصورت قرمز رنگ دیده می‌شود، نبوده و فقط با آزمایش خون مخفی قابل شناسایی است.
تمام تومور های خوش خیم و بدخیم دستگاه گوارش، زخم ها، بیماری التهابی روده، ناهنجاری های شریانی- وریدی، دیورتیکولوز، هموبیلیا می توانند باعث به وجود آمدن خون مخفی در مدفوع شوند.
کیت تشخیص سریع FOB برای ارزیابی سرطان روده با استفاده از نشانگر خون مخفی در نمونه مدفوع مورد استفاده قرار می گیرد.​​​​​​​

Cat NO: C1HP530مشخصات
مدفوعنوع نمونه
کاستفرمت تست
30تعداد تست در جعبه
داردISO 13485 & 9001
داردپروانه ساخت (IMED)
متخصصکاربر
98/33%حساسیت
97/5%اختصاصیت
50ng/ml Cut off
دانلود بروشور FOB