تست تشخیص سریع
​​​​​​​SARS-COV2 AG

ویروس کرونا در پوشش خود ساختارهای اختصاصی دارد که اساس تشخیص ویروس در بدن را فراهم می کند. نازوفارنکس یکی از نواحی است که ویروس کرونا در آن تکثیر می یابد. بنابراین به کمک تست تشخیص آنتی ژن کرونا می توان این ویروس را در نمونه های نازوفارنکس شناسایی کرد و به ابتلا یا عدم ابتلا بیمار پی برد.​​​​​​​​​​​​​​

Cat NO: C3PR101Cat NO: C2PR140مشخصات
نازوفارنکسنازوفارنکسنوع نمونه
کاستکاستفرمت تست
125تعداد تست در جعبه
داردداردISO 13485 & 9001
داردداردپروانه ساخت (IMED)
غیر متخصصمتخصصکاربر
98%98%حساسیت
99/7%99/7%اختصاصیت