تست تشخیص سریع
HBs-Ag

هپاتیت B یک بیماری التهابی کبد است که ممکن است به سرطان کبد، نارسایی کبدی و حتی مرگ منجر شود. عامل این بیماری ویروس هپاتیت B می باشد.  این ویروس در پوشش خود دارای ساختارهای اختصاصی است که آنتی ژن نامیده می شوند. به کمک تست تشخیص سریع می توان وجود یا عدم وجود این ویروس در سرم یا پلاسما بیمار را تعیین کرد.​​​​​​​

:Cat NOمشخصات
سرم/ پلاسمانوع نمونه
نواریکاست
40تعداد تست در جعبه
داردISO 13485 & 9001
-پروانه ساخت (IMED)
متخصصکاربر
99/9%حساسیت
99/4%اختصاصیت
1ng/mlCut off

​​​Coming Soon