ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بعد از پر کردن فرم منتظر تماس از طرف کارشناسان سنجه باشید

به سنجه بپیوندید

در موقعیت های شغلی کارشناس فروش ، کارشناس مالی و حسابداری ، انباردار ، کارشناس تحقیق و توسعه و اپراتور تولید در زیست تشخیص سنجه منتظر شما هستیم