نانوذرات کلوئیدی طلا
GNPs

​​نانوذره . . .

Cat NO: C1HP530مشخصات
مدفوعنوع نمونه
کاستفرمت تست
30تعداد تست در جعبه
داردISO 13485 & 9001
داردپروانه ساخت (IMED)
متخصصکاربر
98/33%حساسیت
97/5%اختصاصیت
50ng/ml Cut off
دانلود COA